Stuur CV

Stuur CV

Druk je interesse uit voor Verisure

Enkel 2 min

Persoonlijke Informatie

Voornaam

verisure_error_message

Verplicht veld

Eerste Familenaam

verisure_error_message

Verplicht veld

Email

Telefoon

Telefoonnummer

verisure_error_message

Verplicht veld

Upload jouw cv

Fout

Veriest

Fout

Verplicht veld

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een rijbewijs?
 • ja
 • neen

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een rijbewijs?

Fout

Veriest

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een eigen auto?
 • ja
 • neen

Als je solliciteert voor een job in de verkoop : heb je een eigen auto?

Fout

Veriest

Hoe heb je ons leren kennen?
 • Huidige werknemer
 • Social Networks
 • Job boards
 • Media-advertentie
 • Jobbeurs
 • Andere

Hoe heb je ons leren kennen?

Fout

Verplicht veld

Bent u doorverwezen door een medewerker?
 • Nee
 • Ja

Bent u doorverwezen door een medewerker?

verisure_error_message

verisure_required_field

verisure_required_field

volgende

Verisure Security BV is gevestigd te Raketstraat 66, 1130 Brussel en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren.  

Het bedrijf respecteert de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat uw persoonsgegevens: 

1.    Rechtmatig, eerlijk en transparant behandeld worden; 

2.    Alleen verzameld worden om te voldoen aan en compatibel met specifieke, legitieme en expliciete doeleinden (deze zijn onder uw aandacht gebracht); 

3.    Relevant zijn voor de doeleinden, en strikt noodzakelijk om het doel waarvoor ze werden verzameld te bereiken;   

4.    Adequaat en up-to-date zijn;   

5.    Voor een bepaalde termijn bewaard worden; en

6.    Veilig opgeslagen en als vertrouwelijk beschouwd worden.  

 

Deze privacyverklaring richt zich sollicitanten die weerhouden werden door Verisure en aan wie Verisure een voorstel tot overeenkomst wenst te over te maken, hetzij als werknemer, stagiair, uitzendkracht, of consultant van Verisure. Door middel van deze privacyverklaring informeren we u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming ('DPO') door een e-mail te sturen naar: privacy@verisure.be of per post.             

 

Wij wijzen u erop dat deze privacyverklaring geen (onderdeel van een) (arbeids)overeenkomst vormt. U kunt er dus geen contractuele rechten aan ontlenen. 

               

 

1. Welke persoonsgegevens we over u verwerken en waarom

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de categorieën persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan om de in deze privacy beleid genoemde doelen te bereiken:            

 

•    Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, (privé) e-mailadres en telefoonnummer, rijbewijs, ervaring, certificering en opleidingen: anciënniteit, CV, motivatiebrief, assessmentrapport en referenties, certificaten, opleidingsniveau, diploma's, mandaten, salaris, vaardigheden, hoe u ons maatschappij hebt leren kennen, als u een geldig rijbewijs hebt/een wagen ter beschikking ; als u doorverwezen wordt door een medewerker ; de beschikbaarheidsdatum uw instemming voor  het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, noodzakelijk en wettelijk gereglementeerd in het kader van onze activiteiten.

·    Persoonlijke informatie die wij ontvangen van externe recruitment bureaus; door u opgegeven referenten (indien van toepassing); van een door ons ingeschakeld assessment bureau (indien van toepassing).

 

Indien u solliciteert via een externe recruiter of een website van een derde partij dan worden uw persoonsgegevens ook door deze derde(n) verwerkt. Op die verwerkingen is de privacyverklaring van de betreffende derde(n) partij(en) van toepassing. Wij adviseren u om ook deze privacyverklaring goed door te lezen.

 

 

Verwerkingsdoelen en rechtsgrond

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor ons wervings- en selectieproces en dus om:

 

a.    contact met u op te nemen over en u op de hoogte te houden van het verloop van de sollicitatieprocedure en uw vragen te beantwoorden;

b.    uw sollicitatie te evalueren, uw ervaring, vaardigheden, kwalificaties, interesse en geschiktheid voor de vacature te beoordelen en sollicitatiegesprekken te voeren;

c.    de administratie inzake het wervings- en selectieproces van Verisure en (voor zover relevant) haar dochteronderneming(en) bij te houden;

 

Deze persoonsgegevens kunnen noodzakelijk voor het voorbereiden van uw toekomstige arbeidsovereenkomst en andere overeenkomsten waarbij u partij bent (art. 6 lid 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"); om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (art. 6 lid 1 sub c AVG) ; voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Verisure of van derden (art. 6 lid 1 sub f AVG). 

 

 

De gerechtvaardigde belangen zijn de volgende:            

-    het implementeren en toezien op de naleving van beleid, onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;

-    het bepalen en verdedigen van onze positie c.q. rechten in het geval van een geschil;

-    het uit (laten) voeren van interne of externe audits;

-    om vennootschapsrechtelijke transacties, zoals overnames, voor te bereiden c.q. te implementeren.

 

Ten slotte kan het in uitzonderlijke situaties noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen. Vitale belangen raken aan het uw leven of het leven van die andere persoon. 

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

 

Verisure neemt geen geautomatiseerde besluiten over haar toekomstige werknemers. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verisure) tussen zit.                

 

2. Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

 

Allereerst verzamelt en gebruikt Verisure de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt als onderdeel van het wervings- en selectieproces en bij indiensttreding ofwel via een aanwervingsbureau, uitzendkantoor, consulting bedrijf, interimkantoor. Daarnaast gebruikt Verisure de aanvullende persoonsgegevens die u voorafgaandelijk aan uw dienstverband aan ons verstrekt.           

 

U kunt op grond van de wet of een overeenkomst verplicht zijn om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn om een overeenkomst met u te sluiten. Als wij u vragen om ons persoonsgegevens te verstrekken, zullen we u informeren als sprake is van een dergelijke situatie. We zullen u dan ook infomeren wat de mogelijke gevolgen zijn als u ons de persoonsgegevens niet verstrekt.              

 

Verder verzamelt Verisure persoonsgegevens die wij bij het aangaan van uw dienstverband over u vervaardigen, die publiek beschikbaar zijn of die wij ontvangen van derden zoals voormalig werkgevers.

                 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

Binnen Verisure krijgen uitsluitend die personen dan wel afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie, zoals bijvoorbeeld uw (in)direct leidinggevenden en de HR-afdeling, de leidinggevende en andere werknemers die betrokken zijn in (de besluitvorming over) de sollicitatieprocedure. Ook de groepsvennootschappen van Verisure binnen Europa hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft de applicatiebeheerder toegang tot onze systemen.              

 

Wij delen uw persoonsgegevens met ICT-dienstverleners zoals onze websitebeheerder en leverancier voor server en ICT onderhoud, vertrouwde externe dienstverleners die betrokken zijn in de sollicitatieprocedure, zoals assessment bureaus ; professionele dienstverleners, zoals auditors of advocaten. Met deze partijen hebben wij contracten gesloten waarin is vastgelegd dat zij uw gegevens vertrouwelijk en conform de geldende privacywetgeving moeten behandelen.

 

Alle derden aan wie Verisure uw gegevens doordraagt, moeten alle nodige maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, in overeenstemming met de wet. Verisure verbiedt deze derden om uw gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Het bedrijf machtigt alleen de verwerking van uw gegevens voor duidelijk geïdentificeerde doeleinden, in overeenstemming met de instructies.    

 

4. Of sprake is van internationale doorgifte

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Als wij uw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de EER zonder adequaat beschermingsniveau dan zullen wij u hiervan vooraf op de hoogte stellen en zullen wij passende waarborgen treffen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen.

 

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

 

Verisure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij stellen onze bewaartermijnen vast op grond van de volgende criteria:              

 

-    voortduren/einde dienstverband;

-    aard van de gegevens (gevoelige gegevens of niet);

-    wettelijke bewaartermijnen of retentieverplichtingen;

-    toepasselijke verval- en verjaringstermijnen;

-    lopende procedure of (dreigende) geschillen.

 

6. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

 

Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier uit hoofde van hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe hebben. Daarnaast hebben wij andere maatregelen genomen, zoals de encryptie van data, de versleuteling van communicatie en de vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

 

7. Uw rechten

 

Op grond van de privacywetgeving heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals door de AVG en de Uitvoeringswet AVG worden gesteld:       

•    U kunt ons verzoeken om inzage, rectificatie of schrapping van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft. 

•    U heeft tevens het recht om gegevensoverdracht te verzoeken. 

 

Wij wijzen erop dat dit geen absolute rechten zijn: er kunnen beperkingen of uitzonderingen van toepassing zijn waardoor u geen of slechts een beperkt beroep op een recht kunt doen. 

 

U heeft rechtstreeks toegang tot een groot deel van uw persoonsgegevens via uw workday werknemersaccount. Via deze account kunt u uw persoonsgegevens inzien en wijzigen.    

 

Meer informatie over uw rechten:

 

Recht op inzage: 

U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die we over u verwerken en om informatie over de verwerking daarvan. 

 

Recht op rectificatie: 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn. 

Recht op wissing ('recht op vergetelheid'): 

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer: (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken, (ii) wanneer we de persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming en u deze toestemming intrekt, (iii) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en dat bezwaar gegrond is, (iv) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, of (v) wanneer wij op grond van de wet verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen. 

 

Er geldt een aantal specifieke uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Als wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, dan hoeven wij niet aan uw verzoek om vergeten te worden te voldoen. 

 

Recht op beperking:

Onder omstandigheden kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat wij uw verzoek om rectificatie of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen.

 

Recht op gegevensoverdracht:

U kunt ons vragen om digitale gegevens die we van u hebben ontvangen en verwerken op grond van uw toestemming of om een overeenkomst met u uit te voeren, in een gestructureerde gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen of aan een derde over te dragen.

 

Voor informatie of om een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen per e-mail of per post. Als u van plan bent uw rechten op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de behandeling uit te oefenen, voeg dan een kopie van een identiteitsbewijs toe aan uw aanvraag. Als u een klacht of bezorgdheid heeft over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan eerst contact met ons op en we zullen proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.       

               

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming.

In België is de toezichthouder voor gegevensbescherming:          

 

Gegevensbeschermingsautoriteit           

Website: https://gegevensbeschermingsautoriteit.be

Postadres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  ; contact@apd-gba.be  

 

 

8. Bezwaar maken

 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden,  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie hiervoor onder 'Welke persoonsgegevens we over u verwerken en waarom'). Voor meer informatie of om bezwaar in te dienen, kunt u een e-mail sturen aan onze DPO naar privacy@verisure.be of per post.

 

 

9. Wat uw verantwoordelijkheid is

 

U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die u aan ons ter beschikking stelt. In dit verband bent u verplicht om relevante, waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en niet misleidende informatie te verstrekken. U dient ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie geen obscene of lasterlijke inhoud bevat, dat het op geen enkele manier de rechten van derden schendt, dat het geen kwaadaardige code bevat of dat er geen gerechtelijke actie op kan worden ondernomen. Bovendien, als u persoonlijke informatie verstrekt over een andere persoon, zoals degenen waarnaar u verwijst, bent u verplicht om juridische kennisgevingen te verstrekken en de benodigde machtigingen te verkrijgen, zodat we die informatie kunnen verzamelen en gebruiken in de voorwaarden die in dit privacy beleid zijn uiteengezet.

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op te slaan om uw bezoek te verbeteren.